+++กล้องจุลทรรศน์ในงานอุตสาหกรรมอาหาร+++


การวิเคราะห์ และศึกษา ทางจุลชีววิทยา และ ทางเคมี เช่น ลักษณะปรากฎ เนื้อสัมผัส องค์ประกอบทางเคมี