Images of Metallurgical Microscope Model CX40


ภาพจากชิ้นงานตัวอย่างที่เป็นโลหะทองแดง เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบกำลังขยายสูงที่กำลังขยายต่างๆ 50เท่า 100เท่า 200เท่า และ 500เท่า

ก่อนที่จะนำชิ้นงานมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ เราจะต้องมีการเตรียมชิ้นงานก่อน โดยการกัดด้วยกรด และขัดชิ้นงาน แล้วจึงนำมาส่องด้วยกล้อง จะสามารถ

มองเห็นรายละเอียดได้ดีขึ้น

orologi replica breitling replica rolex replica